PODROBNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže je spoločnosť HARIBO CZ, s. r. o., so sídlom Maříkova 423/50, 621 00 Brno, IČO: 44962819, DIČ: CZ48169188, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod zn. C 4083 (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom spotrebiteľskej súťaže je Eva Bukovinská, so sídlom Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9, IČO: 87906759 (ďalej len „organizátor“), zastupujúca značku EVON AGENCY.

Skrátené pravidlá súťaže, uvádzané na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom, sú iba informatívne a nepredstavujú záväzné pravidlá súťaže. Účelom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže HARIBO súťaž (ďalej len „súťaž“). Tieto podrobné pravidlá súťaže sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže, a sú dostupné po celý čas trvania súťaže na stránke www.sutazharibo/pravidla. Môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov uverejnených rovnakou cestou ako tento dokument. Táto súťaž sa riadi týmito podrobnými pravidlami (ďalej len „pravidlá“ alebo „pravidlá súťaže“).

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), a to prostredníctvom kamenných predajní v mieste konania súťaže a internetových predajní prevádzkovaných subjektmi so sídlom v mieste konania súťaže predávajúcich výrobky usporiadateľa.

Súťaž bude prebiehať v termíne od 15. 5. 2024 00:00:00 hod. do 30. 6. 2024 23:59:59 hod. (ďalej len „čas konania súťaže“), v tomto čase bude možná registrácia do súťaže.

3. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY

Na súťaži sa môžu zúčastniť spotrebitelia, ktorí si v termíne od 1. 5. 2024 do 30. 6. 2024 kúpia v akejkoľvek kamennej či internetovej predajni v mieste konania súťaže v rámci jedného nákupu aspoň tri ľubovoľné výrobky usporiadateľa značky HARIBO (ďalej tiež len „súťažné výrobky“).

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá si súčasne kúpila aspoň tri súťažné výrobky a zaregistrovala sa do súťaže svojím menom na webových stránkach www.sutazharibo.sk (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „účastník“). Účasť v súťaži je dobrovoľná.

Do súťaže sa môže zapojiť iba spotrebiteľ, respektíve konečný spotrebiteľ súťažných výrobkov. Zo súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí si kúpili výrobky s cieľom podnikania či ďalšieho predaja.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle v zmysle § 116 – 117 z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom usporiadateľa alebo organizátora alebo osoba jemu blízka, výhra sa neodovzdá a prebehne nové kolo losovania.

Rovnako sa výhra neodovzdá v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá pomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

5. PODMIENKY SÚŤAŽE

Pre zapojenie sa do súťaže o všetky výhry si musí účastník súčasne v rámci jedného nákupu kúpiť aspoň tri súťažné výrobky v mieste konania súťaže a uchovať originál dokladu o nákupe týchto súťažných výrobkov (ďalej len „doklad o nákupe“) v mieste konania súťaže.

Na webovej stránke www.sutazharibo.sk musí účastník vyplniť všetky povinné údaje v registračnom formulári, teda meno a priezvisko, e-mail, hodnotu celkového nákupu uvedenú na doklade o nákupe v eurách, názov obchodu nákupu súťažných výrobkov bez podmienky presného prepísania obchodnej spoločnosti z dokladu o nákupe, vždy však tak, aby sa z neho dala jednoznačne identifikovať značka obchodu, kde došlo k nákupu (napríklad Billa, Tesco atď.), dátum nákupu súťažných výrobkov, ďalej údaje na doručenie prípadnej výhry, a to konkrétne ulicu a číslo domu, miesto a PSČ. Účastník berie na vedomie, že všetky vyplněné údaje vzťahujúce sa k miestu, dátumu a celkovej hodnoty nákupu v registračnom formulári, musia odpovedať nahranému dokladu nákupu. Účastník sa zaväzuje uvádzať v registračnom formulári iba pravdivé údaje.

Pre zapojenie sa do súťaže o všetky výhry musí účastník odpovedať na súťažnú otázku zverejnenú na stránke www.sutazharibo.sk. Účastník môže v rámci jednej registrácie s jedným dokladom o nákupe odpovedať na súťažnú otázku výberom iba jednej odpovede z vopred stanovených možností. Účastník nemá právo odpovedať na súťažnú otázku s registráciou rovnakého dokladu o nákupe opakovane. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do losovania tie registrácie, v ktorých účastník súťaže odpovie na jednu otázku viackrát alebo na viac otázok s registráciou jedného rovnakého dokladu o nákupe.

Pre zapojenie sa do súťaže o všetky výhry musí účastník ďalej nahrať sken alebo fotografiu jedného dokladu o nákupe dokladajúcu nákup aspoň troch súťažných výrobkov v rámci jedného nákupu. Doklad o nákupe musí byť čitateľný a musí z neho byť zrejmé, že bol kúpený súťažný výrobok, kedy, v akom obchode a krajine to bolo a v akej hodnote bol celkový nákup. Nečitateľné a neúplné doklady o nákupe budú zo súťaže vyradené.

Príklady dokladu o nákupe:

Účastník je povinný uchovať originál dokladu o nákupe dokladajúci kúpu súťažných výrobkov pre prípadnú kontrolu zo strany organizátora, a to počas 3 mesiacov po skončení súťaže. Účastník svojím zapojením sa do súťaže potvrdzuje pravosť poskytnutých skenov alebo fotografií, ich obstaranie samotným účastníkom a potvrdzuje, že nejde o fotomontáž alebo prevzatú fotografiu z iného zdroja či od inej osoby.

Každý doklad o nákupe je možné nahrať v rámci súťaže iba raz. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade pochybností o pravosti dokladu o nákupe. Organizátor nebude akceptovať kúpené súťažné výrobky, pri ktorých účastník súťaže odstúpil od kúpnej zmluvy a vrátil ich späť predajcovi či za ne od predajcu požadoval peňažné plnenie.

Do losovania budú zaradení iba tí účastníci, ktorí splnili pravidlá súťaže, a doklady o nákupe, ktoré boli nahrané riadne a osobou, ktorá spĺňa podmienky pre účasť v súťaži. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť siete internet či iné technické problémy.

Do losovania o gril a spací vak budú zaradené iba platné registrácie so správnou odpoveďou na súťažnú otázku vykonané v danom súťažnom kole podľa harmonogramu súťaže uvedeného v bode 6 týchto pravidiel. Do losovania o stan budú zaradené všetky platné registrácie so správnou odpoveďou na súťažnú otázku zo všetkých súťažných kôl podľa harmonogramu súťaže uvedeného v bode 6 týchto pravidiel.

Každý účastník sa môže zúčastniť v rámci jedného súťažného kola alebo v rámci viacerých súťažných kôl opakovane, ale vždy s registráciou nového dokladu o nákupe, a to iba v prípade, ak už nevyhral v niektorom z predchádzajúcich súťažných kôl. Rovnaké doklady o nákupe zaregistrované opakovane budú zo súťaže vyradené.

Každý účastník súťaže môže vyhrať iba raz v rámci celej súťaže.

6. HARMONOGRAM SOUTĚŽE A LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

Je stanovených 7 súťažných kôl, ktorým zodpovedá 7 losovaní, pričom na každé toto losovanie pripadajú 2 výhry grilu a 4 výhry spacieho vaku. V každom súťažnom kole bude na webových stránkach www.sutazharibo.sk zverejnená 1 súťažná otázka.

1. súťažné kolo: od 15. 5. 2024 do 19. 5. 2024. Losovanie výhercov prebehne 20. 5. 2024.
2. súťažné kolo: od 20. 5. 2024 do 26. 5. 2024. Losovanie výhercov prebehne 27. 5. 2024.
3. súťažné kolo: od 27. 5. 2024 do 2. 6. 2024. Losovanie výhercov prebehne 3. 6. 2024.
4. súťažné kolo: od 3. 6. 2024 do 9. 6. 2024. Losovanie výhercov prebehne 10. 6. 2024.
5. súťažné kolo: od 10. 6. 2024 do 16. 6. 2024. Losovanie výhercov prebehne 17. 6. 2024.
6. súťažné kolo: od 17. 6. 2024 do 23. 6. 2024. Losovanie výhercov prebehne 24. 6. 2024.
7. súťažné kolo: od 24. 6. 2024 do 30. 6. 2024. Losovanie výhercov prebehne 1. 7. 2024.

Finálne losovanie výhercov stanov prebehne 1. 7. 2024.

Zo všetkých platných registrácií so správnou odpoveďou na súťažnú otázku s riadne vyplnenými údajmi z dokladu o nákupe v registračnom formulári a riadne nahranou fotografiou či skenom dokladu o nákupe vylosuje organizátor dvoch výhercov grilu a štyroch výhercov spacieho vaku v rámci jedného súťažného kola.

Po skončení celého trvania súťaže, teda po 30. 6. 2024, organizátor vylosuje 7 výhercov stanu vo finálnom losovaní, a to zo všetkých platných registrácií so správnou odpoveďou na súťažnú otázku s riadne vyplnenými údajmi z dokladu o nákupe v registračnom formulári a riadne nahranou fotografiou či skenom dokladu o nákupe zo všetkých súťažných kôl, okrem už vylosovaných výhercov grilu a spacieho vaku.

Každej registrácii bude automaticky pridelené poradové číslo. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť z losovania čísla zodpovedajúce registráciám porušujúcim tieto pravidlá súťaže. Losovanie prebehne formou automatizovaného náhodného výberu zo zoznamu priradených čísel pridelených platným registráciám, bez prítomnosti notára. O losovaní bude zhotovený písomný záznam.

7. VÝHERCOVIA A VÝHRY

Celkovo bude v súťaži vylosovaných 49 výhercov.
● Do súťaže je vložených celkovo 7 kusov stanov. Každý vylosovaný výherca stanu dostane jeden Waterfall 5 Deluxe Stan značky Coleman® v hodnote 412 € vrátane DPH (v texte tiež len „stan“). Zároveň každý vylosovaný výherca stanu dostane balíček 5 kusov produktov usporiadateľa značky HARIBO. Usporiadateľ si vyhradzuje právo dodať tento balíček zložený z rôznych produktov obdobnej hodnoty v ich ľubovoľnom pomere podľa vlastných skladových zásob.

● Do súťaže je vložených celkovo 14 kusov grilov. Každý vylosovaný výherca grilu dostane jeden Tour & Grill CV Plus značky Campingaz® v hodnote 193 € vrátane DPH (v texte tiež len „gril“). Zároveň každý vylosovaný výherca grilu dostane balíček 5 kusov produktov usporiadateľa značky HARIBO. Usporiadateľ si vyhradzuje právo dodať tento balíček zložený z rôznych produktov obdobnej hodnoty v ich ľubovoľnom pomere podľa vlastných skladových zásob.

● Do súťaže je vložených celkovo 28 kusov spacích vakov. Každý vylosovaný výherca spacieho vaku dostane jeden Fision 100 spací vak značky Coleman® v hodnote 58 € vrátane DPH (v texte tiež len „spací vak“). Zároveň každý vylosovaný výherca spacieho vaku dostane balíček 5 kusov produktov usporiadateľa značky HARIBO. Usporiadateľ si vyhradzuje právo dodať tento balíček zložený z rôznych produktov obdobnej hodnoty v ich ľubovoľnom pomere podľa vlastných skladových zásob.

Výhercom sa stane ten účastník súťaže, ktorý úplne splní pravidlá tejto súťaže a zároveň bude organizátorom vyžrebovaný ako výherca.
Výherca nie je oprávnený požadovať peňažné plnenie výmenou za ktorúkoľvek výhru v súťaži ani akúkoľvek peňažnú kompenzáciu či akékoľvek iné plnenie než to, ktoré je uvedené v týchto pravidlách.

Na každú výhru sa vzťahuje záruka 1 rok od momentu jej nadobudnutia bez nutnosti preukazovať chybu. V prípade reklamácie výherca sám kontaktuje servisné stredisko CAMPING GAZ CS s.r.o. písomnou formou na e-mailovú adresu col-servis@newellco.com alebo telefonicky na čísla +420 602 322 401, +420 286 001 054. Pri uplatnení reklamácie výherca predloží doklad o nadobudnutí výrobku v spotrebiteľskej súťaži formou e-mailového oznámenia o výhre, výherca nepotrebuje predkladať záručný list.

Na výhry sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote štrnástich dní podľa podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Na výhru sa nevzťahuje právo vrátiť alebo požadovať výmenu tovaru.

8. ODOVZDANIE VÝHRY

Výhercovia a neúspešní účastníci budú o výsledku losovania vyrozumení najneskôr do 5 dní po žrebovaní v danom súťažnom kole podľa bodu 6 týchto pravidiel súťaže na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri svojej registrácii do súťaže.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie notifikácie o registrácii či oznámení o výsledku losovania, ak k nemu dôjde v dôsledku technických či iných problémov súvisiacich s prenosom dát elektronickými prostriedkami.

Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si od výhercu nevyhnutné údaje s cieľom zaistenia riadneho doručenia výhry, a to konkrétne funkčné telefónne číslo osoby preberajúcej výhru, ktoré výherca pošle na e-mailovú adresu info@evon.agency najneskôr do 2 dní od vyrozumenia o výhre. Účastník sa zaväzuje uvádzať iba pravdivé údaje. Pokiaľ výherca nedodá požadované údaje v stanovenej lehote, bude zo súťaže vyradený a stráca nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzácie. V takom prípade je organizátor oprávnený vylosovať nového výhercu.

V prípade nemožnosti kontaktovať výhercu z dôvodu chybnej či neúplnej e-mailovej adresy uvedenej výhercom v registračnom formulári bude výherca zo súťaže vyradený a stráca nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzácie. V takom prípade je organizátor oprávnený vylosovať nového výhercu.

Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si originál dokladu o nákupe od účastníka súťaže formou e-mailového oznámenia na adresu uvedenú v registračnom formulári. V prípade, že účastník súťaže riadne nepredloží požadovaný doklad o nákupe alebo ho nepredloží v lehote uvedenej v oznámení (pokiaľ nie je vyložene uvedené, tak bez zbytočného odkladu), doklad bude nečitateľný, poškodený, nebude celý, nebude preukazovať vykonanie súťažného nákupu v súlade s týmito pravidlami, prípadne z neho bude zrejmé akékoľvek porušenie či nesplnenie pravidiel súťaže, bude zo súťaže vylúčený a nestane sa výhercom.

Výhra bude výhercovi zaslaná organizátorom najneskôr do 30 dní od upovedomenia o výhre na adresu uvedenú v registračnom formulári. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu uvedenú výhercom. V prípade nemožnosti doručiť výhru z dôvodu chybných či neúplných údajov uvedených výhercom stráca výherca nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzácie alebo dodatočného doručenia. V prípade, že sa nepodarí výhru doručiť alebo výherca od prepravnej spoločnosti výhru neprevezme v lehote stanovenej prepravcom, výhra prepadá usporiadateľovi a výherca na ňu stráca nárok. Výherca berie na vedomie, že ani organizátor, ani usporiadateľ, ani prepravná spoločnosť doručujúca výhru sa nebudú pokúšať doručiť výhru opakovane po prvom neúspešnom pokuse o jej doručenie.

V prípade, že po odovzdaní ktorejkoľvek výhry dôjde k zisteniu nedodržania pravidiel súťaže zo strany výhercu, výhra prepadá usporiadateľovi. Výhra prepadá usporiadateľovi taktiež v prípade, že sa do súťaže zapojí a splní podmienky menej účastníkov, než aký je počet výhier, alebo ak nie je možné výhry rozdeliť z iného relevantného dôvodu v súlade s týmito pravidlami súťaže a zákonnými predpismi.

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

9. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Organizátor je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, správcom osobných údajov (ďalej len „Správca“).

Kontaktné údaje Správcu sú nasledujúce:
Meno a priezvisko: Eva Bukovinská
IČO: 87906759
E-mail: info@evon.agency
Sídlo: Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9

Osobné údaje účastníka súťaže sú v súlade s Nariadením spracovávané vždy na základe niektorého z právnych dôvodov stanovených v článku 6 GDPR. Týmito dôvodmi sú najmä udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, nevyhnutnosť spracovania osobných údajov na plnenie zmluvy a existencia oprávneného záujmu na spracovanie osobných údajov. Týmto oprávneným záujmom je okrem iného rozvoj podnikateľskej činnosti.

Účasťou v tejto súťaži udeľuje účastník súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov správcom na účely realizácie a vedenia tejto súťaže, jej organizácie a vyhodnotenia, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, úplná doručovacia adresa.

Účasťou v tejto súťaži udeľuje účastník vylosovaný ako výherca súťaže v súlade s ust. § 12 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, a ust. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, súhlas s použitím poskytnutých osobných údajov správcom a usporiadateľom v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora a usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov usporiadateľa na účely zverejnenia výhercov, a to v rozsahu meno, počiatočné písmeno priezviska a mesto.

Právnym základom spracovania osobných údajov účastníka súťaže je tento súhlas, ktorý dáva účastník svojou účasťou v súťaži, a skutočnosť, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie jednotlivých účelov účasti v súťaži. Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytuje účastník súťaže súhlas s tým, aby správca spracovával osobné údaje účastníka podľa ďalej uvedených podmienok.

Správca bude osobné údaje spracovávať v súvislosti s cieľom účasti v súťaži od začiatku konania súťaže minimálne do 31. 12. 2025 alebo dovtedy, než tento súhlas účastník súťaže odvolá, maximálne však na 5 rokov.

V prípade, keď účastník súťaže prejavil dobrovoľný súhlas so zasielaním obchodných oznámení organizátora, ktorý nie je pre účasť v súťaži povinný, bude jeho e-mailová adresa ďalej využívaná na zasielanie týchto oznámení, a to až dovtedy, kým tento súhlas odvolá.

V prípade, keď účastník súťaže prejavil dobrovoľný súhlas so zaslaním dotazníka s cieľom získania spätnej väzby k súťaži, ktorý nie je pre účasť v súťaži povinný, bude jeho e-mailová adresa ďalej využitá na zaslanie tohto dotazníka s dobrovoľnou možnosťou jeho vyplnenia do 14 dní od jeho doručenia. Správca informuje účastníkov súťaže, ktorí sa rozhodnú dotazník vyplniť, že údaje v ňom poskytnuté budú ďalej analyzované a vyhodnotené organizátorom, bude k nim mať prístup organizátor a usporiadateľ a môžu byť ďalej sprístupnené ich zamestnancom alebo spolupracovníkom. E-mailová adresa účastníka poskytnutá s týmto cieľom bude spracovávaná až dovtedy, kým tento súhlas odvolá, maximálne však na 2 roky.

Správca informuje účastníkov súťaže, že k osobným údajom bude mať prístup správca a osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom správcu, usporiadateľovi, zamestnancom alebo spolupracovníkom usporiadateľa, orgánom verejnej moci pri plnení zákonných povinností zo strany usporiadateľa, ďalej spoločnosti Camping Gaz CS s.r.o. so sídlom Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČO: 458 02 360 a jej zamestnancom, ďalej poštovým a prepravným spoločnostiam a ich zamestnancom s cieľom doručovania výhier, poskytovateľom softvéru Mailchimp alebo Ecomail, alebo Gmail a ich zamestnancom (ďalej len „spracovatelia“). Títo spracovatelia budú poskytovať vhodné záruky a ich spracovanie osobných údajov spĺňa všetky požiadavky Nariadenia, ktoré budú dostatočne chrániť práva a osobné údaje účastníka súťaže. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len v nevyhnutnom čase a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, pokiaľ to bude nutné na realizáciu súťaže a splnenie zákonných požiadaviek.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje účastník súťaže dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu info@evon.agency. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu pred losovaním znamená vyradenie účastníka zo súťaže, odvolanie súhlasu pred doručením výhry znamená zrieknutie sa výhry. Pokiaľ bude súhlas odvolaný, bude spracovávaný iba obmedzený rozsah údajov v rámci vyššie uvedenej lehoty na účely ochrany práv správcu (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu organizátora, dlhšie iba u výhercov, pokiaľ to ukladá osobitný právny predpis.

Správcu osobných údajov môže účastník súťaže kontaktovať na e-maile info@evon.agency. Správca je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti s cieľom zamedzenia prístupu neoprávneným osobám k osobným údajom. S cieľom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení právnych povinností správcu môže byť všetka komunikácia medzi účastníkom súťaže a správcom monitorovaná.

Účastník súťaže má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť svoje osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístup k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalších právach stanovených v Nariadení.

Účastník súťaže má právo kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania jeho osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z Nariadenia na dozorný úrad. Dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika www.dataprotection.gov.sk/sk.

Účastník súťaže poskytuje svoje osobné údaje celkom dobrovoľne a nemá žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, ak osobné údaje v uvedenom rozsahu neposkytne, nehrozí mu žiadna sankcia. Pokiaľ však osobné údaje účastník súťaže správcovi neposkytne, nebude sa môcť zapojiť do súťaže. Je však úplne na uvážení účastníka súťaže, či sa chce dobrovoľne zapojiť do súťaže, alebo nie.

10. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA A ORGANIZÁTORA

Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže, a to aj bez oznámenia dôvodov. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť súťaž. Usporiadateľ a organizátor týmto nepreberajú voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa a organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a zverejnené na webových stránkach súťaže www.sutazharibo/pravidla. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, ak by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Organizátor taktiež môže vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade jeho konania v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi či fair play.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu získať účastníci, ktorí nesplnili (hoci len čiastočne) tieto pravidlá súťaže.

V prípade, ak organizátor zistí preukázateľné konanie účastníka porušujúce tieto pravidlá, súhlasí účastník (nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu) s tým, že organizátor bude oprávnený uložiť vo svojej databáze údaje o jeho osobe a bude oprávnený neumožniť mu účasť v ďalších spotrebiteľských súťažiach organizátora.

Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že nejde o lotériu či inú hazardnú hru definovanú zákonom 30/2019 Z. z., o hazardných hrách. Tieto podrobné pravidlá sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a podmienkami spotrebiteľskej súťaže špecifikovanými zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Propagácia spotrebiteľskej súťaže špecifikovanej v týchto pravidlách prebieha na sociálnych sieťach Facebook a Instagram vedených spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, ktorá túto spotrebiteľskú súťaž žiadnym spôsobom nesponzoruje, nepodporuje, nespravuje ani s ňou nie je nijako spojená.

Tieto pravidlá súťaže sú zverejnené na súťažných stránkach www.sutazharibo/pravidla. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto súťaž, a týmito pravidlami, zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto pravidlá súťaže. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto pravidiel bude považované za neplatné, neúčinné alebo nulitné, nemá toto vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení pravidiel alebo na pravidlá ako také.

Všetky rozhodnutia usporiadateľa a organizátora sú konečné bez možnosti odvolania sa. V prípade pochybností o dodržaní týchto pravidiel je dôkazná povinnosť na účastníkovi. Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní. V prípade akýchkoľvek otázok môže účastník súťaže poslať e-mail na info@evon.agency.

V Prahe dňa 1. 5. 2024